Xử lý nước thải gia công cơ khí

Dầu khoáng cùng với các chất lơ lửng có tỷ trọng nhẹ hơn nước sẽ nổi lên bề mặt. Tại bể tuyển nổi kết hợp lắng có sử dụng khí hòa tan để đạt hiệu quả trong quá trình tuyển nổi. Bùn nổi bề mặt được thiết bị gạt vào máng thu bùn. Bông bùn có kích thước lớn sẽ lắng xuống đáy bể.

Email
Messenger
Hotline
Zalo
Scroll top

093 773 2297