Xử lý nước thải resort – khu du lịch

Nước thải sinh hoạt được thu gom tách rác trước khi đưa qua tách dầu mỡ tại Bể Tách Dầu Mỡ và tập trung về Bể Điều Hòa, sau đó được bơm qua Sinh Học Thiếu Khí Anoxic rồi theo cao trình tự chảy qua bể Bể Sinh Học Hiếu Khí Với Giá Thể Dính Bám Di Động (MBBR), trước khi dẫnnước thải sang Bể Lắng Sinh Học, lượng bùn phát sinh trong quá trình xử lý được bơm tuần hoàn trở về Sinh Học Thiếu Khí Anoxic.

Email
Messenger
Hotline
Zalo
Scroll top

093 773 2297