xử lý nước thải dệt nhuộm

Nước thải tẩy dệt có pH dao động từ 9-12, hàm lượng chất hữu cơ cao COD = 1000-3000mg/l.
SS có thể đạt đến 200mg/l và nồng độ này giảm dần ở cuối chu kỳ xả và dẫn.
Nước thải nhuộm không ổn định và đa dạng. Nước thải nhuộm thường chứa các gốc R-SO3Na, N-OH, R-Cl,… pH nước thải thay đổ từ 2-14, độ màu rất cao, hàm lượng COD thay đổi từ 80-1800mg/l.

Xử lý nước thải gia công cơ khí

Dầu khoáng cùng với các chất lơ lửng có tỷ trọng nhẹ hơn nước sẽ nổi lên bề mặt. Tại bể tuyển nổi kết hợp lắng có sử dụng khí hòa tan để đạt hiệu quả trong quá trình tuyển nổi. Bùn nổi bề mặt được thiết bị gạt vào máng thu bùn. Bông bùn có kích thước lớn sẽ lắng xuống đáy bể.

Email
Messenger
Hotline
Zalo
Scroll top

093 773 2297